Regulamin Serwisu GreenCRM

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji internetowej GreenCRM, w tym  uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników aplikacji. 
 2. Regulamin  zawiera  także  zasady  świadczenia  przez  Usługodawcę  usług  opisanych Regulaminem według prawa polskiego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie  z  wymogami  ustawy z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344.).
 3. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Britenet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, NIP 951-219-77-37, REGON 140727009, KRS: 0000264919, (dalej: Britenet). 

b) Aplikacje – należy przez to rozumieć aplikację pod nazwą GreenCRM, stworzona przez Operatora i udostępnianą pod adresem app@greencrm.io prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.

c) Serwis – serwis internetowy w domenie app.greecrm.io, którego właścicielem i administratorem jest Operator, służący do udostępniania Aplikacji Użytkownikom. 

d) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną,  która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do Aplikacji. Podmiot będący stroną Umowy z Operatorem. 

e) Regulaminie -niniejszy dokument, określający między innymi zasady korzystania z Aplikacji.

f) Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

g) Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 5 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.

h) Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.

i) Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres kolejnych 30 dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.

j) Umowie -umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz określająca zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu i Aplikacji oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy usługę udostępnienia Aplikacji do zarządzania sprzedażą. 
 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub dostali dostęp do Konta przydzielony przez Operatora.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników.
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 8. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji na własny użytek w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Operator nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora. 
 10. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora. 
 11. Korzystanie z Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Operatora poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.  
 12. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu. 
 13. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zarejestruj się", kończącego proces rejestracji Konta. 
 14. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. 
 15. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji, Operator dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji. 
 16. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 
 17. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 18. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Operatorowi, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 19. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to : procesor 500 MHz, pamięć RAM: 256 MB, podłączenie do Internetu, przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z  obsługą Cookie.
 20. Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędne  działanie  systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Użytkownika.
 21. Użytkownik  zobowiązuje  się  nie  zakłócać  działania  systemów  komputerowych,  serwerów,  sieci Administratora oraz nie podejmować prób  obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących  przy korzystaniu z Aplikacji, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
 22. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 23. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 24. Operator  może  dokonać  zmiany  Regulaminu  z  ważnych  przyczyn,   w   tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Aplikacji.
 25. Zmiana  Regulaminu  staje  się  skuteczna  od  momentu  umieszczenia  treści  nowego Regulaminu w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.


PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych w niej treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Operatora.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach i w czasie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 5. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.


LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest udzielana w ramach opłat za korzystanie z Aplikacji. 
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji. 
 3. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (zgodnego z Regulaminem) korzystania z Aplikacji.
 4. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Użytkownika , 

b) w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Użytkownika, 

c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Użytkownika, niezbędne do korzystania z Aplikacji, 

d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Użytkownika (konfiguracja sprzętowa i programowa). 

     5 . Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z: 

a) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji, 

b) wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji, 

c) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Operatora, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji, 

d) publikowaniem Aplikacji, 

e) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji, 

f) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem, 

       6. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Operatora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

 1. Operator informuje, że dostęp do Aplikacji możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym po pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych na stronie internetowej lub w inny sposób np. poprzez kontakt mailowy, telefoniczny z Operatorem.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, lub po kontakcie z Operatorem.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych, niewprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich danych Użytkownika, w szczególności takich jak imienia, adresu email, numeru telefonu, nazwy firmy, oraz hasła. Wszelkich czynności w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu Użytkowników. Operator ma możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 6. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu. 
 7. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami e-mail, innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. 
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 9. Jednocześnie z zawarciem Umowy w Serwisie dla Użytkownika udostępniane jest Konto. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. 
 10. Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim. 
 11. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 12. W granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem
 13. Po rejestracji zgłoszenia, Użytkownik może korzystać z Aplikacji przez 30 dniowy okres Próbny bez dodatkowych opłat z tego tytułu. Po upływie 30 dniowego okresu Próbnego, zostanie określona przez operatora kwota abonamentu za korzystanie z Aplikacji za dalszy Okres Abonamentowy, którą Użytkownik powinien zaakceptować, jeżeli chce dalej korzystać z Aplikacji.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z dalszego Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od dnia wybrania Planu Abonamentowego i otrzymania danych, udostępnić Użytkownikowi fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług za pośrednictwem adresu email podanego przy rejestracji. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT.
 15. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 16. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 17. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:

a) podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;

b) zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika

c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

d) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. 

      4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.

      5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

      6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

      7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

     8. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

     9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

     10.Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.

     11. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. Zgodnie z zapisem w umowie jej podpisanie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

     12.Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Aplikacji ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Operatora.

     13.Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

    14.Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

OPŁATY

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych zostaną ustalone na dalszym etapie po zakończeniu 14 dniowego okresu próbnego. Tak długo dopóki Użytkownicy nie dostaną informacji na temat opłat korzystanie z serwisu jest w pełni bezpłatne.
 3. Opłaty Abonamentowe za korzystanie z aplikacji realizowane są z góry w formie opłat subskrypcyjnych za każdego użytkownika mającego dostęp do aplikacji

a) Cena subskrypcji jednego konta użytkownika wynosi 95 zł netto za użytkownika plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT

b) miesiąc korzystania z aplikacji, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat subskrypcyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. 

c) W przypadku wykupienia rocznego pakietu dostępu do aplikacji Użytkownikowi przysługuje rabat w wysokości 30%.  

     4. W przypadku Użytkowników, którzy zdecydują się na współpracę z Operatorem w ramach Programu Zaangażowanego Użytkownika, Użytkownicy ci mogą skorzystać z rabatu, szczegółowo opisanego w punkcie program Zaangażowanego Użytkownika


PROGRAM ZAANGAŻOWANEGO UŻYTKOWNIKA

1. Program Zaangażowanego Użytkownika został stworzony dla Użytkowników, którzy  chcą zaangażować się w sposób czynny w rozwój Aplikacji

a) Umożliwia on zdobycie 60% rabatu od ceny subskrypcji lub 5 miesięcy bezpłatnego dostępu w zależności od wyboru Użytkownika,

b) Użytkownik przystępujący do programu zobowiązuje się do czynnego korzystania z aplikacji przez okres próbny 14 dni i przekazywania w tym okresie Operatorowi informacji zwrotnych dotyczących pomysłów na rozwój, zmiany I udoskonalenie funkcjonowania Aplikacji,

c) Przystąpienie do programu odbywa się poprzez wyrażenie zgody na uczestnictwo w programie i potwierdzenie mailowe chęci dołączenia.

d) Użytkownik przystępujący i uczestniczący w programie zobowiązuje się do realizacji scenariuszy testowych opisanych przez Operatora W załączniku do Regulaminu oraz do wyznaczenia po swojej stronie jednej osoby dostępnej i odpowiedzialnej za wdrożenie i przekazywanie informacji zwrotnych  po stronie Użytkownika aplikacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

2. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Rabat lub darmowy dostęp nadawany zostanie przez Operatora po zakończeniu 14 dniowego okresu próbnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) utratę  przez  Użytkownika  danych  lub  ewentualne  szkody,  które  to Użytkownika  zdarzenia powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Użytkownika bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Użytkownika, którymi posługuje się Użytkownik,

b) szkody  wynikłe  na  skutek  braku  ciągłości  dostępu  do  Aplikacji,  będące następstwem siły wyższej,

c) nieprawidłowe  działanie  transmisji  danych  w  sieciach  operatorów telekomunikacyjnych

d) skutki  wprowadzenia  w  Aplikacji  przez  Użytkownika  nieprawdziwych  lub niepełnych danych,

e) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny  z  Regulaminem,  przepisami  prawa  lub  zasadami  współżycia społecznego,

f) skutki  niepoprawnego  działania  Aplikacji,  błędów  w  Danych  Cyfrowych  lub błędów w odczycie Danych Cyfrowych, wynikających z zainstalowania Aplikacji niezgodnie  ze  wskazówkami  Usługodawcy  lub  będących  następstwem niezainstalowania wymaganych aktualizacji Aplikacji;

g) szkody powstałe na skutek zawarcia w Aplikacji informacji w postaci Danych Cyfrowych, które są niekompletne lub sprzeczne ze stanem faktycznym (choć Usługodawca dokłada  wszelkich  starań,  aby  informacje  zawarte  w  Danych Cyfrowych były kompletne i adekwatne do rzeczywistości);

     3. W  zakresie  objętym  Regulaminem  Operator  odpowiada  za  działanie  Aplikacji  i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

     4. Operator zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania z Aplikacji w dni   powszednie   w   godzinach   9:00-17:00   w   trybie   telefonicznym   pod   numerem Operatora:  662 635 160 oraz  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej piotr.mikrut@greencrm.io

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług, jak również w trakcie korzystania z nich, przykładowo wypełniając formularze i prowadząc korespondencję z Operatorem może podawać dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług. Bez podania danych osobowych świadczenie Usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane przez Użytkownika lub będą zebrane przez Operatora na temat Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Administratorem, wskazanych powyżej, danych osobowych jest Operator.
 5. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą między innymi: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z Użytkownikami, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora.
 8. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w każdym przypadku, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  10. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji Usług, w tym w celu informowania o działaniu narzędzia, możliwym sposobie jego wykorzystania przez Użytkownika oraz koniecznych czynnościach, takich jak płatności, faktury etc.

    11.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

     12. Operator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

    13.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Operatora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Operatora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

     14.Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

    15. Użytkownik nie ma możliwość korzystania z Usług anonimowo lub pod pseudonimem.

   16. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

   17. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

PLIKI COOKIES

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.
 3. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a) Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

b) Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

c) Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

d) Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

     6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. 
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje zawarte w postach zamieszczonych na takich portalach lub forach, które to posty zawierają Słowo kluczowe, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one osób, które piszą informacje w Internecie zawierające Słowa kluczowe.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 5. Operator zobowiązany jest do:

a) podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;

b) prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;

c) współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

d) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;

e) zapewnienia by:
i. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
ii. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

      6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:

a) jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;

b) stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub
zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
i. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
ii. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
iii. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

c) zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:

a) udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;

b) udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;

c) umożliwianie:
i. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
ii. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
iii. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.

8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:

a) imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;

b) określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora.

10.W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze.

11. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.

12. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po ich zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe.

REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej piotr.mikrut@greencrm.io
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 5. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 7. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres contact@greencrm.io

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie przez Operatora usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego  terminu wypowiedzenia. 
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Operatora podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail : piotr.mikrut@britenet.com.pl
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Odbiorca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu. 
 5. Usunięcie Konta Użytkownika przez Serwis nastąpi niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres piotr.mikrut@britenet.com.pl
 2. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.