Polityka Prywatności

Polityka prywatności

I. WSTĘP

Niniejszy dokument jest Polityką prywatności Britenet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa, NIP 951-219-77-37, REGON 140727009, KRS: 0000264919, (dalej: Britenet). Polityka prywatności Britenet (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów do pracy, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do Britenet, tj. www.britenet.com.pl oraz wykorzystywania plików cookies.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

II. DEFINICJE

Administrator (danych) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest Britenet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, 01-207.

Anonimizacja – zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe – wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego.

Przetwarzanie danych osobowych –  to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez Britenet swoim klientom.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Britenet drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej.

Użytkownik – kandydat do pracy, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzająca strony internetowe należące do Britenet.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną jest zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w pkt 4.Marketing.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. MARKETING

 1. Formularze kontaktowe - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z  formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Newsletter - Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera). Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.
 3. Kontakt telefoniczny - Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kontakcie z  Użytkownikiem za pośrednictwem połączeń telefonicznych. Administrator świadczy usługę osobom, które w tym celu podały swój adres nr telefonu.  Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej realizacji. Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na kontakt telefoniczny.

V. POLITYKA KORZYSTANIA PRZEZ SERWIS Z PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • Cookies “serwisowe” - pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
 • Cookies “analityczne i marketingowe” - Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub wybierając w stopce strony opcję „Zarządzaj cookies”.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies). Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko analitycznych lub marketingowych plików cookies. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową i wybrać pliki cookies, na których instalację Użytkownik chce wyrazić zgodę. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych
 • do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

VIII. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom takim jak agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy Administrator, mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego.

Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom świadczącym Britenet doradztwo podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe, jeżeli prowadzą oni swoją działalność na terenie państwa trzeciego.

W każdym z powyższych przypadków zabezpieczamy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Administrator zawiera umowy o poufności oraz o przetwarzaniu danych osobowych w sposób, który jest zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej i Polsce prawa z dziedziny ochrony danych osobowych oraz na warunkach mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych a także do państw trzecich, jeżeli takie przekazanie nie jest możliwe lub jest wykluczone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

X. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez następujące okresy:
a) dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)- do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że administrator ustali wcześniej, że dane się zdezaktualizowały;
b) dane przetwarzane w celu wskazanym w pkt V lit. 2) powyżej – przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) dane przetwarzane w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy i w celu wskazanym w pkt V lit. 3) i 4) powyżej – przez okres niezbędny do wykonania łączącej Pana/ Panią z administratorem umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych mogących wynikać z umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO;

XI. ZMIANY W TREŚCI POLITYKI

W związku z rozwojem i zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej:www.britenet.com.pl/polityka

XII. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z nami korespondencją tradycyjną na adres siedziby Britenet Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iod@britenet.com.pl

XIII. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON UMIESZCZONYCH NA STRONIE SERWISU

Administrator informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.